.

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 • กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังง...
 • กรุงเทพมหานคร
 • Jul 27, 2022

Q.C. Staff

 • บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์)...
 • ชลบุรี
 • Nov 05, 2021

เจ้าหน้าที่ Food science

 • บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 • บึงสามพัน, เพชรบูรณ์
 • Apr 27, 2020

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

 • บริษัท พาโนมิกซ์ นิวตริโซลูชั่...
 • เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี
 • Aug 03, 2022

นักวิจัยปรับปรุงพันธ์ปุ๋ย ปฐพี

 • บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
 • ฉะเชิงเทรา
 • Nov 15, 2021

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค...
 • ปทุมธานี
 • Aug 02, 2022

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรุงเทพมหานคร
 • Nov 05, 2021

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรุงเทพมหานคร
 • Jan 29, 2022

นักวิเคราะห์ (ชีววัตถุ)

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกร็ทเตอร์ฟา...
 • กรุงเทพมหานคร
 • Nov 15, 2021

นักวิจัยและพัฒนา(R&D โรคพืช)

 • บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท...
 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Aug 12, 2022

นักวิชาการเกษตร

 • กรมหม่อนไหม
 • สระบุรี
 • Mar 17, 2022

นักวิจัยอาหารสัตว์

 • บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอ...
 • บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • Jun 14, 2022

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค...
 • ปทุมธานี
 • Aug 04, 2022

นักวิจัย / กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค...
 • ปทุมธานี
 • Aug 02, 2022

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)

 • บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกั...
 • สงขลา
 • Jun 23, 2022

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กรุงเทพมหานคร
 • Nov 05, 2021

(STGT-HY) นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี ...
 • สงขลา
 • May 01, 2021

วิศวกรอาวุโส / ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค...
 • ปทุมธานี
 • Aug 08, 2022

Sales Executive

 • บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด ( สำน...
 • ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • Apr 22, 2020

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกั...
 • กรุงเทพมหานคร
 • Nov 05, 2021