Senior operation manager

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ด่วน!! ร้านแกรมแพนเค้กคาเฟ่ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Senior operation manager ( 1 อัตรา)
เงินเดือน 45,000-60,000 บาท/เดือน

หน้าที่รับผิดชอบ
1.รับผิดชอบวางแผน บริหาร จัดการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนสอดคล้องมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน้าร้านทุกสาขา
2.กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานที่ช่วยสนับสนุนการทำงานเพิ่มยอดขายและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท
3.วิเคราะห์และรายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับการควบคุมยอดขายและผลกำไร
4.ทำการปรับปรุงและรักษาภาพลักษณ์การทำงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้อยู่ในมาตรฐาน
5.กำหนดเป้าหมายการขายในพื้นที่และผลักดันยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
6.ประเมินแนวโน้มการขายและแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อปิดช่องว่างการขาย
7.เข้าร่วมกิจกรรมในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานตามระดับที่ตนเองรับผิดชอบ
8.นำนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรจากฝ่ายบริหารมาวางแผนเชิงปฏิบัติ
9.พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ระบบและคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
10.ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้จัดการเขตและผู้จัดการร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท
11.จัดโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านบริการและวิธีการผลิตที่ถูกต้องให้กับพนักงาน
12.สื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความคาดหวังและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
13.ดูแลให้พนักงานทุกคนมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
14.ตรวจสอบด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ
15.ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพต่างๆให้เป็นไปตามระบบ Q.S.C.
16.กำหนดมาตรฐานด้านการบริการในการปฏิบัติให้กับทางผู้ใต้บังคับบัญชา
17.ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า กับ ผู้จัดการเขต และผู้จัดการร้าน เมื่อเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้า

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง Operation manager ในธุรกิจร้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเดินทางไปดูงานทุกสาขา ใน กทม.ได้

สถานที่ทำงาน :On-site
ติดต่อสอบถาม โทร/ID Line: 0948704114
ส่ง Resume ได้ที่ : kanwarapha.l@pdsholding.co.th

การติดต่อ

  • kanwarapha.l@pdsholding.co.th

สถานที่ตั้ง