Planning specialist

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ขอบเขตความรับผิดชอบโดยรวม

- ควบคุมและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตทั้งหมด

- ควบคุมและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนวัตถุดิบทั้งหมด

- รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายผลิต และสินค้าคงคลังต่อผู้บริหาร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประจำวัน

- ควบคุมและรับผิดชอบ การวางแผนการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนด วางแผนวัตถุดิบและการส่งมอบให้ถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนด

- จัดเตรียมแผนการผลิตและกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- แก้ไขปัญหาที่จะมากระทบต่อแผนการผลิต หรือวันที่จะส่งสินค้า

- วิเคราะห์และประเมินผลปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผลิต และการส่งมอบ

 

ประจำสัปดาห์

- ติดตามผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนและสามารถส่งมอบลูกค้าได้ทันเวลา

- การควบคุมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อ่การผลิต

- เข้าร่วมในการประชุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

- ติดต่อประสานงานข้อกำหนดใหม่จากลูกค้า

- รับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากลูกค้า

- วางแผนกำหนดการผลิต (MPS)

 

ประจำเดือน

- KPI

- การบริหารสินค้าคงคลัง

- การวัดประสิทธิภาพ OTD

- ควบคุมเรื่องรายได้

- การจัดการความสามารถในการผลิต และวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความร้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

 

ประจำปี

- ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

- งบประมาณประจำแผนก

- เป้าหมายการทำงานประจำแผนก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การวางแผนการผลิตหรือการวางแผนวัตถุดิบและการบริหารการจัดส่ง อย่างน้อย 5 ปี

พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint, Outlook, ERP (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

มีความเป็นผู้นำและสร้างทีมงานได้

มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO

การติดต่อ

  • nutthanicha.s@shiangey.com

สถานที่ตั้ง