อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ประกาศเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงินและการลงทุน
เป็นจำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาการเงิน ,การลงทุน หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และ เศรษฐศาสตร์
  3. สามารถสอนวิชาด้านการเงินได้หลายวิชา
  4. มีความตั้งใจ รักในอาชีพของการเป็นอาจารย์
  5. มีความตั้งใจในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
  6. มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือเคยทำงานอื่นๆด้านการเงินการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

โดยสามารถส่งแบบสมัครงานได้ที่

ดร.สมิตา  กลิ่นพงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ

samita.k@rsu.ac.th  

การติดต่อ

  • samita.k@rsu.ac.th

สถานที่ตั้ง