บัญชีและธุรการ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

Part - บัญชี

 • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
 • ตรวจสอบใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
 • รับผิดชอบและดูแลด้านปิดบัญชีให้กับบริษัท
 • รับผิดชอบและดูแลด้านภาษีอากร
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก
 • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชี
 • ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง
 • บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบ ฯ

Part - ธุรการ

 • ดูแลและจัดการด้านเอกสารรับเข้า หรือ ส่งออก ทุกวัน
 • จัดทำและเตรียมเอกสารในเรื่องการทำประกันภัยต่างๆ เพื่อให้อยู่ในความคุ้มครองตามรอบของแต่ละประกันภัย
 • ประสานงานขอหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ประสานงานในการจัดทำหลักค้ำประกันสัญญา ตลอดจนถึงการขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเมื่อครบกำหนด
 • จัดเตรียมเอกสารในการยื่นซองเสนอราคา / เซ็นสัญญาจ้าง/ทำหนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

การติดต่อ

 • hr@cityneonthailand.com

สถานที่ตั้ง