Admin ประจำไซด์งาน/ออฟฟิต

รายละเอียดตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิตสำนักงานใหญ่ และไซด์งานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

เพศ : หญิง

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00                                     วันหยุด : วันอาทิตย์

สามารถเริ่มงานได้ทันที

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บเอกสารของโครงการ ณ หน่วยงานก่อสร้างเช่นเอกสารขอจัดซื้อ เอกสารภายในและ เอกสารรายงานต่าง ๆ

2 .รับผิดชอบการจัดหมวดหมู่เอกสาร จัดระบบเอกสารรับเข้า -ส่งออก และพิมพ์เอกสารอื่น ๆ

3. เอกสารการประชุมหน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำเอกสารขอจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องมือก่อสร้าง พร้อมเอกสารแนบท้าย

5. คีย์ข้อมูล จัดส่งใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง

6. ประสานงานกับคู่ค้า Supplierและผู้รับเหมาช่วงในการเข้าทำงาน รับส่งวัสดุ

7. ตรวจสอบรายการรับวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง ให้ตรงตามใบPO

8. ประสานงานกับฝ่ายบุคคล การเงิน และจัดซื้อ ของสำนักงานใหญ่

9. ประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ และชุมชนข้างเคียง

10. สรุปรายการเงินสดย่อยของโครงการ

11. สรุปวันทำงานของพนักงาน และ ผู้รับเหมา

12. ดูแลความเรียบร้อย เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปให้พร้อมใช้งานได้เสมอ

13. จัดการงานเอกสารต่าง ๆ ที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

14. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

2. ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี

3. สื่อสารได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส สามารถทำงานเป็นทีมได้

5. มีใจรักในงาน และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

สวัสดิการบริษัท

1.ชุดฟอร์มพนักงาน+อุปกรณ์เซฟตี้                                                      2. ประกันสังคม

2.ประกันกลุ่ม                                                                                3.ปรับเงินเดือนประจำปี  (เดือนเมษายน)

4.โบนัสปีละ  2  ครั้ง  ทุกวันที่  25  ธันวาคม  และวันที่  10  เมษายน                          5.ที่พัก  ในกรณีออกต่างจังหวัด  (นอกเขตปริมณฑล) 

6.ซิมโทรศัพท์                                                                                7.สังสรรค์ประจำปี

8.ค่าเบี้ยเลี้ยงออกไซด์ต่างจังหวัด  (นอกเขตปริมณฑล)  เริ่มต้นที่  1,000  +  กิโลเมตร

ทดลองงาน 4 เดือน

การติดต่อ

  • adab.thitiporn@gmail.com

สถานที่ตั้ง